Kundregister

Kundregisterbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Registeransvarig

Turun Uunisepät Oy

Rytövägen 32

20360 Åbo

Registerhandläggare

Turun Uunisepät Oy

Rytövägen 32

20360 Åbo

uunisepat@uunisepat.fi

Registrets namn

Uunisepät Kundregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att handha och upprätthålla relationen mellan företaget och kunden, att hålla kontakt med kunden och sköta marknadsföring. Uppgifterna i registret används för företagets egen direktmarknadsföring, såvida inte kunden har förbjudit direktmarknadsföring.

Beskrivning av gruppen registrerade

Registret kan innehålla personuppgifter som rör företagets kunder.

Beskrivning av uppgifter om de registrerade

Registret kan innehålla följande uppgifter:

Personuppgifter

  • Personens för- och efternamn
  • Företagets/kundens namn och kontaktuppgifter, exempelvis
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-post

Kundnummer

  • Uppgifter om anbud som lämnats till kunden
  • Uppgifter om kundens beställningar 

Källor som i regel används för registret

Registret innehåller kontaktinformation och uppgifter om kundrelationen som lämnas när kundrelationen uppstår och medan den varar. Uppgifterna bygger på det som kunden uppgett för den registeransvariga. Kund- och kontaktuppgifter kan också samlas in genom olika marknadsföringskampanjer. Marknadsföringsförbud sparas utifrån en separat anmälan av kunden.
 

Hur uppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter yppas eller lämnas ut till utomstående enbart med anledning av en lagbunden skyldighet att meddela uppgifterna, exempelvis på kundens egen begäran eller myndighetsbegäran som bygger på lag.

Översändning av uppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principer för skydd av uppgifterna

Den registeransvarigas datasystem och filer är skyddade med sådana tekniska skyddsmetoder som normalt är i användning i företagsverksamhet. Användningsrätt till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast ges ut till den registeransvarigas anställda eller serviceproducenter som arbetar för företagets räkning och har en position eller uppgifter till vilka användningsrätten och behandlingen av personuppgifter hänför sig. Anställda som behandlar personuppgifter är förbundna av tystnadsplikt.

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som har registrerats och att erhålla en kopia av uppgifterna. Begäran om kontroll ska lämnas in skriftligt och riktas till den som ansvarar för registerfrågor (se punkten Registerhandläggare).

Rättelse av uppgift

Registerhandläggaren ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska skriftligen kontakta det registerhandläggaren hos den registeransvariga för att få en uppgift korrigerad (se punkten Organ som handhar registret).

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›