Skogen har många användningsområden för finländarna

Klimatförändringen beror på ökade halter av koldioxid (CO2) och andra växthusgaser i atmosfären. På grund av klimatförändringen blir klimatet varmare, havsytan stiger och glaciärerna smälter allt snabbare.

Även om vi inte kan stoppa klimatförändringen helt, kan vi genom våra val se til,l att de negativa effekterna utvecklas långsammare. Förändringen måste dock ske snabbt.

Av alla värmande gaser är andelen koldioxidutsläpp mest betydande; 80 procent. Cirka 75 procent av koldioxidutsläppen kommer i sin tur från användningen av fossila bränslen. I Finland uppstår det mest utsläpp inom energiproduktionen och trafiken. I vårt kalla land går det åt mycket energi till uppvärmning.

Som tur är, binds koldioxid även i haven, marken och växtligheten. Enligt forskare är skogarna i de norra och tempererade zonerna viktiga koldioxidbindare.

Som tur är finns det tillräckligt med skog

Metsästä on moneksi

Över 70 procent av vår landareal är täckt av skog. Så är Finland också proportionellt sett det mest skogbevuxna landet i Europa. Enligt Jord- och skogsbruksministeriet har vi cirka 20,3 miljoner hektar skogsmark som lämpar sig för virkesproduktion.

Finland har länge varit känt som cellulosa- och pappersproducent, men sedermera har nya användningsområden utvecklats för det virke som avverkas i våra ekonomiskogar. Det används till exempel som ersättare för engångsplast, i kompositmaterial och textilier.

Träbyggandet är också på stark uppgång. Småhusbyggandet har förstås långa traditioner i Finland, men numera bygger vi även offentliga byggnader, till exempel bibliotek, skolor, daghem och kontor, av trä. Ekologiska trähöghus uppförs i gröna områden i städerna. I Joensuu färdigställdes till exempel ett trähöghus med 14 våningar i augusti. Det är det högsta trähöghuset i både Finland och Norden.

I skogbevuxna länder är det förnuftigt att öka användningen av trä inom byggandet i synnerhet av miljöskäl. En träbyggnad fungerar fortfarande som en kolsänka, även om det trä som används för att bygga den redan har fällts.

Energi av trä

Trä är också en betydande energikälla för finländarna. På 2010-talet har vi årligen avverkat 8,2–9,2 miljoner kubikmeter energived. År 2018 var bioenergi den största energikällan i Finland, 115 TWh (30 procent av den totala energiförbrukningen). Av detta utgjorde trädbränsle den överlägset största andelen, 91 procent eller 104,5 TWh. Bioenergins andel av all förnybar energi var över 80 procent. Bioenergiproduktionen ökade med 43 procent åren 2009–2018.

I Finland produceras träenergi till största delen av sidoströmmar från skogsindustrin och skogsbruket. Ved tas even tillvara när man gallrar.

Skogen är en oersättlig kolsänka

Skogarna är inte bara en viktig kolsänka för oss finländare, utan för befolkningen på hela jordklotet. Hållbar användning av våra skogstillgångar är alltså livsviktig för att bromsa upp klimatförändringen.

Kolsänkorna i de finska skogarna binder årligen koldioxid i en mängd som motsvarar cirka hälften av Finlands utsläpp av växthusgaser. De finska skogarnas tillväxt binder mer kol än vad som frigörs vid användningen av skogarna och den naturliga avgången.

Träden är en kolsänka under tillväxtperioden. Träd som befinner sig i en intensiv tillväxtfas binder mer kol än äldre skogar där tillväxten är långsammare. Äldre skogar är framför allt ett kollager.

År 2017 var Finlands kolsänka 27 miljoner ton CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar 48 procent av utsläppen av växthusgaser i Finland. Finland har på det internationella planet som en del av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod förbundit sig att fram till 2020 upprätthålla en kolsänka av storleken 19 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år.

Finland strävar enligt det nya regeringsprogrammet efter att bli koldioxidneutralt före 2035.

Utsläppen ska till följd av EU-lagstiftningen minskas till en nivå av cirka 40–42 miljoner ton före 2030 och ännu snabbare därefter. Kolsänkor kommer att spela en ännu större roll än tidigare.

 

 

 

Boka förevisning med Uunisepäts närmaste försäljare

Boka här! ›